pl    en

Zadania biura

 

Do zadań Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego należy reprezentowanie interesów samorządowych na arenie międzyregionalnej, a w szczególności:

 

 • Wydział Współpracy Międzyregionalnej (Bruksela)
 1.   Pozyskiwanie informacji w odpowiedzi na potrzeby partnerów w regionie, w zakresie możliwości aplikowania po środki finansowe w ramach wybranych Programów UE.
 2.   Poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z podmiotami z województwa łódzkiego oraz ułatwianie podmiotom z regionu nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z instytucjami i organizacjami z innych regionów europejskich.
 3.   Prowadzenie działań projektowych w Brukseli w ramach projektów własnych samorządu województwa łódzkiego, realizowanych przez Biuro.
 4.   Organizacja spotkań mających na celu kojarzenie partnerów oraz inicjowanie tworzenia międzynarodowych konsorcjów z udziałem podmiotów z województwa łódzkiego na potrzeby aplikowania o środki UE.
 5.   Pozyskiwanie informacji i monitoring prawodawstwa unijnegodotyczący problematyki ważnej dla rozwoju województwa w szczególności poprzez uczestnictwo w wybranych spotkaniach, seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych.
 6.   Przygotowywanie i koordynacja tematycznych wydarzeń, tj seminariów, konferencji, wizyt studyjnych z udziałem członków zarządu oraz służących wymianie doświadczeń z przedstawicielami UE oraz innych regionów, a także zabezpieczaniu interesów województwa i lobbingowi.
 7.   Reprezentowanie interesów samorządowych przed instytucjami europejskimi i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej, w tym na rzecz złożonych przez samorządowe władze regionalne i lokalne wniosków o dofinansowanie z Programów UE.
 8.   Wspieranie działań służących promocji województwa łódzkiego na terenie Brukseli.
 • Wydział Inicjatyw Rozwojowych (Łódź)
 1.   Analizowanie potencjału i potrzeb podmiotów z regionu w kontekście możliwości aplikowania o środki w ramach programów wspólnotowych. 
 2.   Aktywizacja i wspomaganie samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w regionie w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE, konsultacja propozycji projektów partnerów z regionu, pomoc w zidentyfikowaniu właściwego programu wspólnotowego oraz wsparcie procesu budowania międzynarodowych konsorcjów.
 3.   Utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz regionalnymi, ustalanie podziału zadań i zakresu zaangażowania w poszczególne projekty.
 4.   Pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań województwa realizowanych przez Biuro.
 5.   Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na wybrane konkursy oraz realizacja projektów własnych samorządu województwa procedowanych przez Biuro w ramach RPO WŁ/programów krajowych/programów wspólnotowych.
 6.   Rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych w trakcie imprez masowych, spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji organizowanych w regionie.
 7.   Współpraca z krajowymi i regionalnymi punktami kontaktowymi ds. programów wspólnotowych celem pozyskiwania wiedzy na potrzeby projektów własnych i działalności informacyjnej prowadzonej na terenie województwa.
 8.   Koordynacja działań związanych z planowaniem budżetu województwa łódzkiego oraz wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej Biura.
 9.   Opracowanie we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi projektu Aneksu budżetowego do Porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Biura oraz projektów jego zmian.

 

W ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego działa Sekcja Miasta Łodzi zajmująca się sprawami promocji Miasta Łodzi, funkcjonowanie której określają odrębne akty prawne.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku